Template
Template คำขวัญตำบลออนใต้ : " ถิ่นกำเนิดหลวงปู่หล้า งามล้ำค่าพลายภูบาล นามกล่าวขานภูสองเมือง แดนรุ่งเรืองวัฒนธรรม ทิวทัศน์งามหนองพญาพรหม ถิ่นน้ำนมโคพันธุ์ดี " Template
Template พุธ, 18 กรกฎาคม 2018 Template

Web Master

Administrator
 
Template
อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

         ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542 และตามกฎหมายอื่น เทศบาลตำบล
มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
         เทศบาลตำบลออนใต้ กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผุ้บริหารท้องถิ่น ตาม
ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนด
อยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ (มาตรา 20 (2))
2.) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 51 (7))
3.) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ (มาตรา 51 (8))
4.) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16 (4))
5.) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.) ป้องกันแลระงับโรคติดต่อ (มาตรา 50 (4))
2.) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 50 (7))
3.) ให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา (มาตรา 51 (1))
4.) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา 51 (6))
5.) ส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))
6.) การสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
     (มาตรา 16 (10))

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (มาตรา 51 (3))
2.) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร (มาตรา 51 (5))
3.) เทศพาณิชย์ (มาตรา 51 (9))
4.) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16 (1))
5.) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7))
6.) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 16 (8))

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     (มาตรา 50 (3))
2.) การจัดให้มีแลควบุคมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))
3.) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา 16 (20))
4.) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16 (21))
5.) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16 (22))
6.) การผังเมือง (มาตรา 16 (25))
7.) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา 16 (27))

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญยาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67 (8))
2.) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16 (20))
3.) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))
4.) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17 (18))

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45 (3))
2.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็น
     และสมควร (มาตรา 67 (9))
3.) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16 (16))
4.) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17 (3))
5.) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
     (มาตรา 17 (16))

ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจเทศบาล สามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาลได้
เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วย
การดำเนินการของเทศบาลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอำเภอ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเป็นสำคัญ

หมายเหตุ :   มาตรา 50, 51 หมายถึง พระราชบัญยัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 16, 17 และ 45
                   หมายถึง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                   พ.ศ. 2542
 

Template
Template Template Template
Template
เว็บไซต์นี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย: เทศบาลตำบลออนใต้ 62 หมู่ที่ 3 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Tel. 053-880656 Fax. 053-036043
Web Master : Jarunee Hanlom
Template