Template
Template คำขวัญตำบลออนใต้ : " ถิ่นกำเนิดหลวงปู่หล้า งามล้ำค่าพลายภูบาล นามกล่าวขานภูสองเมือง แดนรุ่งเรืองวัฒนธรรม ทิวทัศน์งามหนองพญาพรหม ถิ่นน้ำนมโคพันธุ์ดี " Template
Template พุธ, 18 กรกฎาคม 2018 Template

Web Master

Administrator
 
Template
สำนักปลัด
                                                                       บุคลากรสำนักปลัดเทศบาล 

                                                                                 
                                                                                        (นายชาญชัย     รินคำ )
                                                                                           ปลัดเทศบาล

                                                                                 
                                                                                      ( นายสานิส   พึ่งพรชัย )
                                                                                           หัวหน้าสำนักปลัด

                                                                                                      
                      ( นางสาวธนัญชกร    พราหมณโชติ )                                                     ( นางสาวจารุณี   หาญล้อม )
                                             นิติกร                                                                                        นักจัดการงานทั่วไป

                                                                                           
                          (นางเบญญาภา  เชื้อประทุม)                                                             (นางสาวชญาภา   วงค์คำปัน)  
                          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                        เจ้าพนักงานธุรการ                                                                                                                 
                                          
                                                                                              

                                                                              
                           ( นางสาวพัทธนันท์  ขัติแสง )                                                              ( นายนิรันดร์   ภิระตา )                    
                     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                                                  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
                         

                                                                                  
                                                                                      ( นายวณิตร     ภีระตา )
                                                                           พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

                                                                                   
                                                                                       ( นายทิวากร    ปาลี )
                                                                                              คนงานทั่วไป

       
                                                                                                                                           
                                                                                                                                    
 
 

Template
Template Template Template
Template
เว็บไซต์นี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย: เทศบาลตำบลออนใต้ 62 หมู่ที่ 3 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Tel. 053-880656 Fax. 053-036043
Web Master : Jarunee Hanlom
Template