Template
Template คำขวัญตำบลออนใต้ : " ถิ่นกำเนิดหลวงปู่หล้า งามล้ำค่าพลายภูบาล นามกล่าวขานภูสองเมือง แดนรุ่งเรืองวัฒนธรรม ทิวทัศน์งามหนองพญาพรหม ถิ่นน้ำนมโคพันธุ์ดี " Template
Template พุธ, 18 กรกฎาคม 2018 Template

Web Master

Administrator
 
Template
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง PDF พิมพ์ ส่งเมล

 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ปี งบประมาณ 2560

   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2560
           รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2560

 

รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ปี งบประมาณ 2559


          รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2558
             รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2558
  ร้อยละของงบประมาณที่อปท.ประหยัดได้จากการดำเนินการสอบราคาหรือประกวดราคา

                  หรือการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของโครงการในหมวดครุภัณฑ์
                  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2558

  - รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2559
                     - รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2559
 

 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ปี งบประมาณ 2558

           รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2557
 
   รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2557
              รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2558
             รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2558
             รายงนผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2558
             รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2558
             รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2558
             รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2558
             ร้อยละของงบประมาณที่ อปท.ประหยัดได้จากการดำเนินการสอบราคา หรือประกวดราคา
                  หรือการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของโครงการในหมวดครุภัณฑ์
                  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2557

 
Template
Template Template Template
Template
เว็บไซต์นี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย: เทศบาลตำบลออนใต้ 62 หมู่ที่ 3 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Tel. 053-880656 Fax. 053-036043
Web Master : Jarunee Hanlom
Template