Template
Template คำขวัญตำบลออนใต้ : " ถิ่นกำเนิดหลวงปู่หล้า งามล้ำค่าพลายภูบาล นามกล่าวขานภูสองเมือง แดนรุ่งเรืองวัฒนธรรม ทิวทัศน์งามหนองพญาพรหม ถิ่นน้ำนมโคพันธุ์ดี " Template
Template ศุกร์, 20 เมษายน 2018 Template

Web Master

Administrator
 
Template
กระดานสนทนา  


::ตั้งกระทู้ใหม่::
rossarin
 
เรียนโท แค่ปีเดียว(3เทอม) เพื่อความก้าวหน้า และพัฒนาเป็นผู้บริหาร กับ ม.กรุงเทพธนบุรี - 13/05/2010 23:08
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท ห้องเรียนที่ 2 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2553

เรียนเพียง 1 ปี(3 เทอม) ได้รับวุฒิปริญญาโท
ระบบการศึกษา แบ่งเป็น ๓ ภาคเรียน ระยะเวลาการศึกษา ๑ ปีการศึกษา
จำนวน ๓๖ หน่วยกิต แผน ข ทำสาระนิพนธ์ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ / เดือนละ ๒ สัปดาห์
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นักศึกษาต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า ๘๐% ของเวลาเรียนทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
ค่าลงทะเบียน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่าย ภาคเรียนละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
๒. หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
ค่าลงทะเบียน ๙๕,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่าย ภาคเรียนละ ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ภาคเรียนที่ ๓ ค่าลงทะเบียน ๓๑,๐๐๐ บาท
๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
ค่าลงทะเบียน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่าย ภาคเรียนละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ทุกหลักสูตรสนับสนุนทุนกู้ยืมทางการศึกษาโดยธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


#### เปิดภาคเรียน #####
๕ มิถุนายน ๒๕๕๓

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม http://www.northbkkthon.com/

::ตั้งกระทู้ใหม่::
Template
Template Template Template
Template
เว็บไซต์นี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย: เทศบาลตำบลออนใต้ 62 หมู่ที่ 3 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Tel. 053-880656 Fax. 053-036043
Web Master : Jarunee Hanlom
Template