กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบรับเงิน-เบิกจ่าย-ฉบับที่-3

ระเบียบรับเงิน-เบิกจ่าย-ฉบับที่-4

1-เทศบาล

1-พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560

2-แผนกระจายอำนาจ

3-การประชุมสภา

แผน-ฉ-1-2

แผน-ฉ-3

ระเบียบการรับเงินเบิกจ่าย-1

ระเบียบงบประมาณ

ระเบียบรับเงิน-เบิกจ่าย-ฉบับที่-2

Categories: แผนพัฒนาท้องถิ่น