กองการศึกษา

นางสาวนิภาพร  พรมโย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงคณัสนันท์  ปาลี
เจ้าพนักงานธุรการ

นางเจริญวรรณ  มงคลจีระอุทัย
ครู ค.ศ.๑

นางนงเยาว์  สิงห์อูป
ครู ค.ศ.๑

นางสุภษา  คำลือสาย
ครู ค.ศ.๑

นางกุลวลี  เรือนคำมา
ครู ค.ศ.๑

นางสาววันเพ็ญ  ปัญญาคง
ครู ค.ศ.๑

นางสุทิพย์  อินตายวง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสุพัฒน์  เสาร์แปง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางลมัย  เลิศคำ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางเจียมใจ  อินตายวง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางวรรณพร  ระตา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวพัชรีวรรณ  คำมามูล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางอรพิน  กันทะตา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)