กองการศึกษา

นางสาวนิภาพร  พรมโย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงคณัสนันท์  ปาลี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางธิดารัตน์ โนชัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางเจริญวรรณ  มงคลจีระอุทัย
ครูชำนาญการ

นางนงเยาว์  สิงห์อูป
ครูชำนาญการ

นางสุภษา  คำลือสาย
ครูชำนาญการ

นางกุลวลี  เรือนคำมา
ครูชำนาญการ

นางสาววันเพ็ญ  ปัญญาคง
ครูชำนาญการ

นางสุทิพย์  อินตายวง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสุพัฒน์  เสาร์แปง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางลมัย  เลิศคำ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางเจียมใจ  อินตายวง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางวรรณพร  ระตา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวพัชรีวรรณ  คำมามูล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นายเสน่ห์ ปัญญาดี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวธัญจิรา บางสินธุ
พนักงานจ้างทั่วไป