กองคลัง

นางสาววิทยาพร อินต๊ะเสา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเรวดี  วิวัฒน์รัตนกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นายกิตติชนม์  นำโน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางวรัญญา  พิมพ์คีรี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางจิราพร  ไชยแยง
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวสุจิรา  กองมา
คนงานทั่วไป