กองคลัง

นายวิรุณ  ฟุ้งธนะกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเรวดี  วิวัฒน์รัตนกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นายกิตติชนม์  นำโน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางวรัญญา  พิมพ์คีรี
นักวิชาการพัสดุ

นางจิราพร  ไชยแยง
นักวิชาการคลัง

นางสาวสุจิรา  กองมา
คนงานทั่วไป