กองช่าง

นายสมคิด  วงค์สถาน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธีระศักดิ์  เงินถา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายจตุรพักตร์  กันทะพรหม
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาวพัชรินทร์  มณีจักร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ