การนำเสนอมาตรการลดความเสี่ยงจากภัยแล้งที่เหมาะสมของเทศบาลตำบลออนใต้

รองศาสตร์ตราจารย์ บัญจรัตน์ โจลานันท์ หัวหน้าโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเสนอมาตรการลดความเสี่ยงจากภัยแล้งที่เหมาะสมของเทศบาลตำบลออนใต้ 21-22 สิงหาคม 2562

Categories: ภาพกิจกรรม