การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลออนใต้

15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ เปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลออนใต้ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลออนใต้

Categories: ภาพกิจกรรม