การประชุมคณะกรรมการร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

12 ตุลาคม 2564
การประชุมคณะกรรมการร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2670) และร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรวบรวมแนวทางและข้อมูล นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนดังกล่าวต่อไป
  

Categories: ภาพกิจกรรม