การประชุมคณะกรรมการสนันสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตดำบลออนใต้

การประชุมคณะกรรมการสนันสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตดำบลออนใต้ ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 และการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Categories: ภาพกิจกรรม