การประชุมคณะทำงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. มีการประชุมคณะทำงานการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20119 (Covid-19) เพื่อหามาตรการและแนวทางป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ภายในชุมชนตดำบลออนใต้และพื้นที่ใกล้เคียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลออนใต้

Categories: ภาพกิจกรรม