การประชุมคณะทำงานบริหารจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.)

15 ตุลาคม 2564 นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง เปิดการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลตำบลออนใต้

Categories: ภาพกิจกรรม