การประชุมชี้แจงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม

10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. การประชุมชี้แจงการบริหารจัดการขยะและการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรฯ โดยนายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง เป็นประธานเปิดการประชุม ในครั้งนี้

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม