การประชุมพิจารณาโครงการฯ

14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. มีการประชุมพิจาณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลออนใต้ ในปีงบประมาณ 2564 จากชมรมอสม.ประจำหมู่บ้านตำบลออนใต้ คือ โครงการอสม.และชุมชนร่วมใจรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ซึ่งจะจัดให้มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

   

Categories: ภาพกิจกรรม