การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3

การประชุมสภาเทศบาลตำบลออนใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลออนใต้

 

Categories: ภาพกิจกรรม