การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสันกำแพง

1 ตุลาคม 2564 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ อำเภอสันกำแพง โดยนายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสันกำแพง เป็นประธานในการประชุมฯ และนายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ ได้กล่าวต้อนรับท่านนายอำเภอและและหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลออนใต้

   

Categories: ภาพกิจกรรม