การประชุมหารือข้อราชการคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลออนใต้

16 กันยายน 2564 นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลออนใต้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
และบริการผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม เป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครดูแลจัดระบบข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Categories: ภาพกิจกรรม