การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2565

1 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrit and Transparency Assessmet: ITA) ขององค์กรปกครองส่งนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม