การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ

การประชุมเชิงปฎิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อรับทราบข้อมูลและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ (เวทีชาวบ้าน) ลุ่มน้ำสาขาแม่กวง กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่ผาแหน

Categories: ภาพกิจกรรม