การลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการออนใต้สู่ชุมชนสุขภาวะด้วย สบช.โมเดล 2022

การลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการออนใต้สู่ชุมชนสุขภาวะด้วย สบช.โมเดล 2022 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (2565 – 2567) ระหว่าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านแม่ผาแหนตำบลออนใต เทศบาลตำบลออนใต้ โรงพยาบาลสันกำแพง สาธารณสุขอำเภอสันกำแพง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ตำบลออนใต้

   

Categories: ภาพกิจกรรม