การอบรมและระดมสมอง กิจกรรม Focus group

28 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ เปิดการอบรมและระดมสมองกิจกรรม Focus group ผู้บริหารชุมชน เรื่อง การสร้างความรู้ความตะหนักในการจัดการอาหารระดับตดำบล โดย ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวนการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลออนใต้

       

Categories: ภาพกิจกรรม