การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 12 สิงหามหาราชินี

การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 12 สิงหามหาราชินีภายใต้การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตำบลออนใต้

Categories: ภาพกิจกรรม