กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักและการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน

18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ ได้เปิดการอบรมการทำปุ๋ยหมักและการคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน ภายใต้โครงการสร้างระบบบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมศูนย์จัดการเครือข่ายตำบลแม่ข่า ประเด็นแผนปฏิบัติการจัดการขยะ โดยเทศบาลตำบลออนใต้ ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนเกษตรธรรมชาติแม่ออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม