กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้ พนักงานเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสันกำแพง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2562

Categories: ภาพกิจกรรม