กิจกรรมปลูกฝังทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงานฯ

26 เมษายน 2565 นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ มอบนโยบายเกี่ยวกับการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) ประจำปี2565

Categories: ภาพกิจกรรม