กิจกรรมรณรงค์ซีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2021 (Covid-19)

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลออนใต้ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่ผาแหนตำบลออนใต้ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ตำบลออนใต้ จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2021 หรือ Covid-19 และได้รับเกียรติจากนายกฤตพล รชตเมธานนท์ ปลัดอำเภอสันกำแพง มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

       

Categories: ภาพกิจกรรม