ขอเชิญผู้รับบริการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเทศบาลตำบลออนใต้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/kizzsl

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์