ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ(ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ(เทศบาลตำบลออนใต้) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สแกน QR Code เพื่อทำการประเมิน

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/kizzsl

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์