ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563

เดือน จำนวน
มกราคม 0
กุมภาพันธ์ 0
มีนาคม 0
เมษายน                   0
พฤษภาคม                   0
มิถุนายน                   0 
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม  0

Categories: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี