ข้อมูล ITA ปี 2566

ข้อมูลพื้นฐาน 

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

  • o8 Q&A
  • o9 Social Network
  • o11 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน

การปฏิบัติการ

การให้บริการ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต 

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

  • o39 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  • o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
  • o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน