ข้อมูล ITA ปี 2567

ข้อมูลพื้นฐาน 

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

การบริหารงานและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

 การปฏิบัติงาน

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม