ข้อมูล ITA ปี 2565

ข้อมูลพื้นฐาน 

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

แผนการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติการหรือการให้บริการ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต