คณะผู้บริหาร

นายประเวศน์  โปธิตา
นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

นายสนิท  ภิระตา
รองนายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

นายนิคม ยะคำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

นายศานต์ภิสิทธิ์ ปัญญาทิพย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

นายเฉลิม สุทธเขต
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลออนใต้