คณะผู้บริหาร

นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง
นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้
โทร 094-7097730

นายทองสาย ใจติขะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลออนใต้
โทร 062-8549079

นายดำรง อินตายวง
รองนายกเทศมนตรีตำบลออนใต้
โทร 093-1307153

นายทวยเทพ ไชยสิทธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลออนใต้
โทร 093-4597997

นางนิตยา ใจสุ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลออนใต้
โทร 081-2875626