คณะผู้บริหาร

นายประเวศน์  โปธิตา
นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

นายสนิท  ภิระตา
รองนายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

นายเป็ก  กันตีฟอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

นายนิคม  ยะคำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

นายศานต์ภิสิทธิ์  ปัญญาทิพย์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลออนใต้