คณะผู้บริหาร

นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง
นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

นายทองสาย ใจติขะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

นายดำรง อินตายวง
รองนายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

นายทวยเทพ ไชยสิทธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

นางนิตยา ใจสุ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลออนใต้