คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 2 ยกเลิกฉบับที่ 1 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์