งานทำบุญเปิดอาคารและพิธีส่งมอบอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลออนใต้

23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.
งานทำบุญเปิดอาคารและพิธีส่งมอบอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลออนใต้ โดยได้รับเกียรติจากนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนส่งมอบอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลออนใต้
                 

Categories: ภาพกิจกรรม