นายกอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนฯ

3 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลออนใต้ นำโดยนายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่ผาแหนตำบลออนใต้ ใช้สถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนตำบลออนใต้ ผู้มาให้บริการและบุคลากรมางการแพทย์ และ ลดการแออัดของผู้มาให้บริการ ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และเข็มแรก

Categories: ภาพกิจกรรม