นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ และ น.ส.ณัฐกฤตา พ่วงตรง(สจ.ปูน) สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายพิชัย เลิศพงค์อดิศร) พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เพื่อรับการสนับสนุนให้ช่วยเหลือในด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้สะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Categories: ภาพกิจกรรม