นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลออนใต้ มอบนโยบายฯ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ได้มอบนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริต และให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่

Categories: ภาพกิจกรรม