นายยกสมศักดิ์ นำทีมมอบสิ่งของแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลในเขตเทศบาลออนใต้

27-28 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลออนใต้ นำโดยนายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ สมาชิกสภาฯปลัดเทศบาลและ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันแจกสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแล ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต2 ซึ่งประกอบไปด้วย หมู่ที่ 2,3,5,6,10,11 จำนวน 28 ราย และในวันที่ 28 กันยายน 2564 ในเขต1 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 จำนวน 18 ราย และที่เหลือจะดำเนินการแจกในวันที่ 29 กันยายน 2564 ซึ่งจะมีหมู่ที่ 1,4,9 อีกจำนวน 15 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 61 ราย ทั้งหมดนี้ได้รับการพิจารณาการให้การช่วยเหลือจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามคำสั่งที่ 122/2564 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564

Categories: ภาพกิจกรรม