ประกาศเทศบาลตำบลออนใต้

เจ้าของที่ดินสามารถตรวจสอบรายการทรัพย์สินได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ ภายใน 15 วัน นับแต่ได้หนังสือแจ้ง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์