งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ สังกัด กองคลัง เทศบาลตำบลออนใต้ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลออนใต้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) ประจำปี พ.ศ. 2567 สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2567 ตามรายละเอียดท้ายนี้

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินแลประกาศเทศบาลตำบลออนใต้ เรื่อง ราคาประเมิน

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์