ประกาศเทศบาลออนใต้ เรื่อง ให้ความช่วยเหลือประชาชน

เรื่อง ให้ความช่วยเหลือประชาชน
– ด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
– ด้านฟื้นฟูเยียวยาหลังเกิดสาธารณภัย
– ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือข้างต้น จึงขอให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการดำรงชีพได้อย่างปกติในสังคม
สามารถยื่นรับความช่วยเหลือ ต่อเทศบาลตำบลออนใต้
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
สำหรับแบบฟอร์ม สามารถ ดาวน์โหลดได้ตาม QR CODE ท้ายเอกสารประกาศนี้
หรือติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักปลัด เทศบาลตำบลออนใต้
โทรศัพท์ 0-5388-0656 ต่อ 11
โทรสาร 0-5303-60430

เว็บไซด์ www.ontai.go.th

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์