ประชาสัมพันธ์การซีดวัคซีนเพื่อป้องกันพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2564

#ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลออนใต้ นำสุนัขและแมวของท่านไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันพิษสุนัขบ้าได้ที่อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านของท่าน
#ด้วยความปราถนาดีจาก นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

Categories: ภาพกิจกรรม