ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลออนใต้ เรื่องการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2566 และการควบคุมตลาด พ.ศ. 2566

สภาเทศบาลตำบลออนใต้ ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลออนใต้
เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม อาหาร พ.ศ. ….และเรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ……..ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลออนใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2566 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 28 สิงหาคม 2566 และนายอำเภอสันกำแพงอาศัยอำนาจตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6765/2565ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลออนใต้ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม อาหาร พ.ศ. …….และเรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ…… ตามมาตรา 62 0แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสืออำเภอสันกำแพง
ที่ ชม 0023.25/3804  ลงวันที่ 29 กันยายน 2566

ประกาศจำหน่ายอาหาร

เทศจำหน่ายอาหาร

ประกาศควบคุม

เทศควบคุมตลาด

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์