ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.อนุบาล ทต.ออนใต้ และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ออนใต้

นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.อนุบาล ทต.ออนใต้ และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ออนใต้ เพื่อรายงานสถานะการเงินของสถานศึกษา, รายงานการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมา, พิจารณาให้ความเห็นชอบรายการสื่อการเรียนการสอน วัสดุทางการศึกษา
ณ  ห้องประชุม รร.อนุบาล ทต.ออนใต้ ประจำปีการศึกษา 2564

 

Categories: ภาพกิจกรรม