ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ ไตรมาสที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลออนใต้ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2565

️️️ วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข ‍⚕️โรงพยายาลสันกำแพง ได้มาตรวจสุขภาพฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้

 

 

 

 

️️️ วันที่ 8 พฤศจิกายน 65
…โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของวันลอยกระทงและร่วมกันอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป

 

 

 

 

️️️ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

…วันนี้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้ นำโดยนางสาวนิภาพร พรมโย ผู้อำนวยการกองการศึกษาและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 5 รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย ในกิจกรรม ผสานชีวิต ร้อยดวงใจ พี่สู่น้องและกิจกรรมจิตสาธารณะ พี่สอนน้อง

…ขอบคุณอาจารย์และนักเรียน โรงเรียมงฟอร์ตวิทยาลัยที่มอบโอกาสและมิตรภาพดีๆร่วมกันในครั้งนี้

 

 

️️️ วันที่ 9 ธันวาคม 2565

…กีฬาสีโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ สำเร็จ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลออนใต้ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ขอบคุณผู้ปกครองเด็กทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมงานด้วยความพร้อมเพรียงกัน  

 

 

 

️️️ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

…โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

 

 

️️️วันที่ 22 ธันวาคม 2565

..️♦️โครงการเข้าค่ายปฐมวัย นักเรียนอนุบาล 1-3 ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรจากมณฑลทหารบกที่ 33 นำโดย จ.ส.อ.ชยพล ปัญญาจันทร์ นายสิบประชาสัมพันธ์ มทบ.33 พร้อมคณะที่กรุณาเสียสละเวลามาช่วยฝึกสอนวิชาการทางทหารเบื้ต้นให้กับเด็กๆนักเรียนในวันนี้ค่ะ เด็กๆทุกคนมีความตั้งใจทำกิจกรรมอย่างดีเยี่ยม สนุกสนานและเก่งกันทุกคนจริงๆ

Categories: กองการศึกษา,ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้