สภาเทศบาล

นายประยุทธ สุทธะ
ประธานสภาเทศบาลตำบลออนใต้

นายชัยพร เมืองตา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลออนใต้

นางสาวพิจิตตรา ปัญญาเรือง
เลขานุการเทศบาลตำบลออนใต้

นายประพิณ ปาลี
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1

นายสุทัศน์ บุญมาคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1

นายประทีป จันแปง
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1

นายเป็ก กันตีฟอง
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1

นางทิพวัลย์ ไชยสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1

นางศรีไล อินตายวง
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2

นายบุญศรี จอมใจป้อ
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2

นายทองคำ อินตายวง
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2

นายชนะนันท์ กันตีฟอง
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2