สภาเทศบาล

นายประพิณ ปาลี
ประธานสภาเทศบาลตำบลออนใต้

นางทิพวัลย์ ไชยสิทธิ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลออนใต้

นางสาวพิจิตตรา ปัญญาเรือง
เลขานุการเทศบาลตำบลออนใต้

นายประยุทธ สุทธะ
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1

นายสุทัศน์ บุญมาคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1

นายประทีป จันแปง
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1

นายเป็ก กันตีฟอง
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1

นางศรีไล อินตายวง
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2

นายชัยพร เมืองตา
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2

นายบุญศรี จอมใจป้อ
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2

นายทองคำ อินตายวง
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2

นายชนะนันท์ กันตีฟอง
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2