สภาเทศบาล

จ.ส.อ.จอมจันทร์  เปี้ยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลออนใต้

นายดำรง  อินตายวง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลออนใต้

นางทิพวัลย์  ไชยสิทธื์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลออนใต้

นายประทีป  จันแปง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายประพิณ  ปาลี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายประยุทธ  สุทธะ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นางมาลี  แก้วพรหม
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายเทียบ  ปัญญาจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายจรัญ  บุญตันถา
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายนฤดล  ธรรมติน
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นางพิจิตตรา  เตชะฟอง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2