ภูมิปัญญาท้องถิ่น – โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน

 

 

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน

   โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลานส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็ก เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ชุมชน ในการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมในรูปแบบฐานการเรียนรู้ โดยมีครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ยวิทยากร ได้แก่ ดนตรีพื้นเมือง และการละเล่นพื้นบ้าน เป็นต้น

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อให้นักเรียนรักและหวงแหน เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย

 

 

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์